Masz pytania?

Doradztwo: 787 098 654 | Bieżąca obsługa: 728 939 388 | Pon-Pt 8:00-16:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Aqlab.pl 
https://aqlab.pl
("Sklep")

Szanowni Państwo

 

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Sklep.

 

Informacje te zostały przygotowane w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 

Polityka Prywatności reguluje prawa i obowiązki Użytkowników Sklepu, a także prawa i obowiązki, i zakres odpowiedzialności Administratora Danych jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Warunki użytkowania i funkcjonowania sklepu określa Regulamin Sklepu internetowego Aqlab.pl dostępny pod adresem https://aqlab.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/8

 

Każdy potencjalny Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i dopiero wówczas może korzystać z usług oferowanych przez Sklep.

 

 1. Definicje

Administrator – właściciel serwisu internetowego Sklepu, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Użytkownika Sklepu.

Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Polityka – przedmiotowy dokument Polityki Ochrony Prywatności Sklepu normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora

Sklep – Sklep Administratora dostępny pod adresem https://aqlab.pl

Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Polityki Ochrony Prywatności uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep

 1. Nazwa Administratora Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, dalej Administrator Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-492) ul. Dolna Wilda 126.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Założenie konta i/lub Korzystanie z usług Sklepu wiąże się z koniecznością podania danych osobowych w zakresie takich danych jak:

 • nazwisko i imię ,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • w przypadku osoby prywatnej: ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj,
 • w przypadku firmy: nazwa firmy, NIP, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj,
 • informacje o formie płatności,
 • informacje o konieczności wystawiania faktury VAT,
 • informacje o dostawie,
 • informacje o zleconym badaniu do wykonania,
 • informacje o zapisaniu do newslettera,
 • informację o wyrażonej/bądź nie zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail,
 • w przypadku logowania z wykorzystaniem FB: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, dostęp do zdjęcia profilowego.

Powyższe jest niezbędne i konieczne do realizacji celów przetwarzania danych opisanych w pkt. 4 niniejszego dokumentu.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa  dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
  • zawarcia umowy sprzedaży między Administratorem Sklepu a klientem lub podejmowania działań niezbędnych do zrealizowania zamówionych usług,
 2. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
  • realizacji obowiązków prawno-podatkowych przez Administratora,
 3. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
 •  zgoda wyrażona w Sklepie 
 1. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
 • obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • marketingu bezpośredniego,

 

Konsekwencją niepodania danych wg pkt 3 jest odstąpienie od możliwości zarejestrowania się w Sklepie i/lub korzystania z usług Sklepu w zakresie realizacji zamówień , Powyższe oznacza również brak możliwości stosowania marketingu bezpośredniego.

Podanie danych wg pkt 3 jest konieczne do zawarcia umowy w tym w szczególności dokonania zamówienia na poszczególne usługi oferowane w Sklepie czy nawiązania kontaktu w innych sprawach. Nie podanie danych nie wyklucza możliwości zapoznania się z standardową ofertą Sklepu.  

 1. Możliwość cofnięcia zgody

Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie dotyczących danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe oznacza, że przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje w zgodzie z prawem

 1. Prawa Użytkownika Sklepu

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, lub jeżeli przetwarzanie odbywa się na postawie zgody prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z w/w uprawnień – proszę wysłać wiadomość pocztową na adres daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl.

 

Istnieje również prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Profilowanie

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu*.

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzać tylko przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania określonych w pkt. 4 niniejszego dokumentu, tj. do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć obowiązek prawny wynikający z realizacji obowiązków prawno-podatkowych nałożonych na Administratora,
 • ustanie prawnie uzasadniony cel Administratora wynikający z realizacji marketingu bezpośredniego czy obrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
 • zostanie cofnięta zgoda przez Użytkownika Sklepu na przetwarzanie danych go dotyczących, jeśli zgoda była podstawą ich przetwarzania,
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

Administrator, zgodnie z art. 32 RODO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:

 1. szyfrowania połączeń protokołem SSL,
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 4. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

 

Środki te są elementem wdrożonej u Administratora Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

 1. Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Aktualna Polityka Cookies dostępna jest pod adresem: https://aqlab.pl/pl/i/Polityka-Cookies/28

 1. Usługi zewnętrzne/odbiorcy danych

Administrator dba o poufność danych. Z uwagi jednak na konieczność wypełnienia celu przetwarzania Pani/Pana danych oraz zapewnienia odpowiedniej zarówno organizacji pracy może udostępniać dane następującym odbiorcom danych:

 • Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • Podmiotom w zakresie obsługi prawnej,
 • Podmiotom w zakresie obsługi informatycznej,
 • Podmiot realizujący dostawę towarów,
 • Dostawca płatności,
 • Biuro księgowe,
 • Podmiotom świadczącym usługi kurierskie,
 • Podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych
 • Podwykonawcom usług laboratoryjnych
 • lub innym podmiotom uprawnionym na postawie przepisów prawa

 

 1. Łącza internetowe do innych witryn/serwisów/usług. Wyłączenie odpowiedzialności

  Serwis Aquanet Laboratorium może zawierać odnośniki (linki) do innych witryn internetowych / serwisów/ komunikatorów/usług jednostek zewnętrznych, nieprowadzonych przez Aquanet Laboratorium a opublikowanych dla wiadomości i wygody użytkowników i/lub w celu ulepszenia świadczenia usługi. Należy pamiętać, że Aquanet Laboratorium nie sprawuje kontroli nad tymi witrynami / usługami, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania poufności czy za treści takich witryn ani też za informacje przez nie gromadzone. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Aquanet Laboratorium zachęca przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich stronach do zapoznawania się z Politykami Ochrony Prywatności każdej odwiedzanej witryny, ponieważ mogą one różnić się od zasad stosowanych przez Aquanet Laboratorium.

  Ze stron i serwisów spółki możliwe jest skorzystanie z usługi oferowanej przez Tidio Poland Sp. z o.o.. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się z Polityką Prywatności firmy dostępnej na stronie https://www.tidio.com/privacy-policy/.

   

 2. Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem daneosobowe@aquanet-laboratorium.pl

 1. Przepisy końcowe

Polityka Ochrony Prywatności jest dostępna na stronie https://aqlab.pl/polityka-prywatnosci

 

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Polityki w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

 

W przypadku dokonania zmian Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki na łamach serwisu Sklepu.

 

Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl